Překlad angličtiny - ukázky překladů

Odborný překlad angličtiny do češtiny

 

ADHD and HKD are amongst the most commonly diagnosed behavioural disorders in children and young people. Core symptoms include developmentally inappropriate levels of activity and impulsivity and an impaired ability to sustain attention. Affected children and young people have difficulty regulating their activities to conform to expected norms and as a result are frequently unpopular with adults and peers. They often fail to achieve their potential and many have comorbid difficulties such as developmental delays, specific learning problems and other emotional and behavioural disorders.

ADHD a HKD patří mezi nejběžněji diagnostikované behaviorální poruchy u dětí a mládeže. Hlavní symptomy zahrnují vývojově nepřiměřené úrovně aktivity a impulzivity a sníženou schopnost udržet pozornost. Postižené děti a mládež mají obtíže regulovat svoje aktivity pro přizpůsobení očekávaným normám a následkem toho jsou často nepopulární mezi dospělými a vrstevníky. Často neuspějí v dosažení svého potenciálu a mnoho z nich má komorbidní obtíže, jako jsou vývojová zpoždění, specifické problémy s učením, a další emocionální a behaviorální poruchy.

The concept is sometimes described as „the microbial exposure hypothesis“. A double blind placebo controlled trial of the probiotic lactobacillus GG given to mothers resulted in a reduced incidence of atopic eczema in their children but had no effect on IgE antibody or allergic skin test responses. The small sample size and short follow up in this study limit its interpretation. Other trials of a range of probiotics and prebiotics are now in progress.

Tento koncept je někdy popisován jako "hypotéza mikrobiální expozice". Dvojitě slepá, placebem kontrolovaná zkouška probiotického laktobacilu GG, podávaného matkám, rezultovala ve sníženou incidenci atopického ekzému u jejich dětí, ale neměla žádný účinek na protilátku IgE nebo na reakce alergických kožních testů. Malý rozsah výběru a krátké následné sledování u této studie limituje její interpretaci. Další zkoušky zaměřené na probiotika a prebiotika jsou nyní ve vývoji.

Four placebo controlled double blind RCTs compared effective eradication regimens to treatment regimens ineffective against H. pylori in patients with functional dyspepsia. All four trials assessed symptoms using validated symptom scores at 12 months and excluded patients with confirmed peptic ulcer disease or oesophagitis at time of enrolment. Three of the four studies recruited patients with predominant symptoms of upper abdominal pain or discomfort (ROME II definition ).

Čtyři dvojitě slepé, placebem kontrolované, randomizované kontrolované zkoušky srovnávaly účinné eradikační režimy s léčebnými režimy neúčinnými proti H. pylori u pacientů s funkční dyspepsií. Všechny čtyři zkoušky hodnotily symptomy za užití validovaných symptomových bodů po 12 měsíců a vyloučily pacienty s potvrzenou chorobou peptického vředu nebo ezofagitidy v době přihlášení. Tři ze čtyř studií nabíraly pacienty s převažujícími symptomy bolesti nadbřišku nebo diskomfortu (Římská kritéria II).

Eosinophilic inflammation in children can be assessed non-invasively using induced sputum differential eosinophil count or exhaled nitric oxide concentrations (FENO). Sputum induction is feasible in school age children. Higher sputum eosinophil counts are associated with more marked airways obstruction and reversibility, greater asthma severity and atopy.

Eozinofilní zánět u dětí se může stanovit neinvazivně pomocí stanovení diferenciálního počtu eozinofilů v indukovaném sputu nebo koncentrace vydechovaného oxidu dusnatého (FENO). Indukce sputa je vhodná u školních dětí. Vyšší počty eozinofilů ve sputu jsou spojeny s výraznější obstrukcí dýchacích cest a reverzibilitou, větší závažností astmatu a atopií.

Omalizumab is a humanised monoclonal antibody which binds to circulating IgE, markedly reducing levels of free serum IgE. In adults and children over 12, it is licensed in the UK with the following indication; patients on high-dose inhaled steroids and long-acting ß2 agonists who have impaired lung function are symptomatic with frequent exacerbations, and have allergy as an important cause of their asthma.

Omalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která zamezuje cirkulaci IgE, značně snižuje koncentrace volného sérového IgE. Pro dospělé a dětí nad 12 let  je licencovaná ve Velké Británii s následující indikací: pacienti na vysokých dávkách inhalovaných steroidů a  dlouze působících ß2 agonistů, u kterých se zhoršila funkce plic, jsou symptomatičtí s častými exacerbacemi a mají alergii jako podstatnou příčinu jejich astmatu.

Differentiation between heart failure due to idiopathic dilated cardiomyopathy and heart failure due to coronary artery disease may be achieved by analysis of clinical findings, electrocardiogram, or coronary angiography. Potentially viable myocardium can be detected by radionuclide positron emission tomography (PET), magnetic resonance imaging and dobutamine stress echocardiography (DSE) and studies of these imaging modalities have been pooled together in one meta-analysis and one systematic review.

Rozlišení mezi selháním srdce v důsledku idiopatické dilatované kardiomyopatie a mezi selháním srdce v důsledku choroby srdeční tepny může být dosaženo analýzou klinických nálezů, elektrokardiogramu nebo koronární angiografie. Potenciálně životaschopný myokard může být detekován radionuklidovou pozitronovou emisní tomografií (PET), magnetickou rezonancí a dobutaminovou zátěžovou echokardiografií (DSE) a studie těchto snímacích metod byly spojeny dohromady v jedné metaanalýze a v jednom systematickém přehledu.

At the time of writing, the general level of market interest rates is lower than at almost any other during the life of any outstanding double-dated issue, so all of them could theoretically be refinanced at a lower cost. That is why in the FT table all the double-dated issues were listed chronologically as if they would be repaid on the earliest permitted date. Of course this treatment does rely on a big asumption: that an interest rate scenario similar to the current one will also prevail at the various dates in the future when each of these double-dated bonds first becomes eligible for possible redemption.

V době psaní knihy byla všeobecná hladina tržních úrokových sazeb nižší než kdykoliv jindy během existence jakékoliv nesplacené dvojitě-datované emise, takže všechny tyto emise by teoreticky mohly být refinancovány na nižší hodnotu. Proto jsou v FT tabulce všechny dvojitě-datované emise uvedené chronologicky jako kdyby byly vypláceny při nejbližším možném termínu. Tento způsob vyplacení samozřejmě závisí na důležitém předpokladu: že vývoj úrokové sazby bude podobný tomu současnému a bude převládat u různých datumů v budoucnosti, kdy se každý z těchto dvojitě-datovaných cenných papírů stane způsobilým pro možné vyplacení. 

The ECG is used firstly as a screening test to assess the likelihood of CHF and the need for subsequent echocardiography to confirm or refute a diagnosis. It is unusual for a patient with chronic heart failure to have a normal ECG. The ECG abnormalities reported in heart failure are all non-specific, and relatively common in elderly patients. The specificity of an abnormal ECG is relatively poor (around 60% at best). Electrocardiographic abnormalities in CHF include: pathological q waves, left bundle branch block, left ventricular hypertrophy (LVH), atrial fibrillation, non-specific ST and/or T wave changes.

 ECG se používá předně jako třídící test k odhadnutí pravděpodobnosti CHF a potřeby následné echokardiografie k potvrzení nebo vyvrácení diagnózy. U pacientů s chronickým selháním srdce je normální ECG neobvyklé. Abnormality ECG udávané pro selhání srdce jsou všechny nespecifické a relativně běžné u pacientů v pokročilém věku. Specifičnost abnormálního ECG je relativně nízká (okolo 60% v nejlepším případě). Elektrokardiografické abnormality u CHF zahrnují: patologické Q vlny, blokádu levého raménka Tawarova, levou ventrikulární hypertrofii (LVH), fibrilaci síní, nespecifické změny  ST a/nebo T vln.


Kontakt

Petr Mlýnek, DiS

tel. 731 099 960


Skype:  petrneki

Volejte nebo pište:

My status


Překlad - angličtina

Překlad angličtiny do češtiny

Petr Mlýnek, DiS - soukromý překladatel

Překlad obecných i odborných textů.

Překlad knih, webových stran, propagačních materiálů, technických dokumentů apd.